Algemene voorwaarden voor de deelname aan en het gebruik van het programma Bosch Easy Way Auto - Begunstigden (consumenten)

Algemene voorwaarden voor de deelname aan en het gebruik van het programma Bosch Easy Way Auto - Begunstigden (consumenten)

Dit document definieert de algemene voorwaarden van het programma Bosch Easy Way Auto en verduidelijkt de werking ervan.

Deze voorwaarden gelden voor alle deelnemers van het Bosch Easy Way Autoprogramma. Zij aanvaarden deze dan ook zonder voorbehoud.

DEELNEMERS MOET EVENEENS KENNIS NEMEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN DEZE AANVAARDEN, VOORAFGAAND AAN DE INSCHRIJVING VOOR HET PROGRAMMA.

1 Definities

REGIO: Nederland

ACCU'S: Nieuwe accu's van het merk Bosch, waarvan de referenties zijn opgenomen in de bijlage.

BEGUNSTIGDEN: Elke consument die onlangs een accu van het merk Bosch gekocht heeft voor persoonlijk gebruik, in een verkooppunt gelegen in continentaal Frankrijk, zoals hieronder gedefinieerd.

Enkel de Begunstigde, de koper van de accu, kan profiteren van de voordelen van dit programma. De aan het programma verbonden voordelen kunnen niet worden overgedragen, ook niet aan een mogelijk nieuwe eigenaar van het voertuig.

Elke Begunstigde kan maximaal twee Bosch-accu's onder dezelfde naam registreren.

DIENSTEN: De Diensten worden in detail beschreven in paragraaf 5.

Het programma Bosch Easy Way Auto omvat 4 Diensten:

 • De Easy Way Garantie, een eenjarige verlenging van de commerciële garantie op BOSCH-accu's;

 • Easy Way Start, hulpdienst wanneer een accu niet wil starten;

 • Easy Way Tech, gratis controle van de accu;

 • Easy Way Promoties, het hele jaar door de beste aanbiedingen.

 

De hierboven beschreven Diensten zijn uitsluitend geldig op accu's die zijn geregistreerd voor het programma en die vermeld staan op de Bosch Easy Way-coupon van de Begunstigde. Deze Diensten vervallen wanneer de accu vervangen wordt, of dit nu tijdens de initiële commerciële garantieperiode of tijdens de verlengde garantieperiode gebeurt.

PROFESSIONELE DEELNEMERS VAN HET PROGRAMMA Bosch Easy Way AUTO:

 • VERKOOPPUNT*: Bedrijf of onderneming, in het bijzonder onafhankelijke garages, distributeurs, autoservicebedrijven, hyper- of supermarkten die Bosch-accu's aanbieden en ingeschreven zijn voor het programma Bosch Easy Way Auto.

Het verkooppunt wordt met een blauwe stip weergegeven op het geolocatie-instrument van de website www.bosch-easyway.nl, maar omvat geen dienstverlening.

 • PARTNER*: Bedrijf of onderneming, in het bijzonder onafhankelijke garages, distributeurs, autoservicebedrijven, hyper- of supermarkten, die Bosch-accu's aanbieden en ingeschreven zijn voor het programma Bosch Easy Way Auto en die accu's kunnen testen en de resultaten kunnen afdrukken.

De Partner wordt met een rode stip weergegeven op het geolocatie-instrument van de website www.bosch-easyway.nl, en verbindt zich hierbij om de Diensten uit te voeren zoals hieronder beschreven staan, in paragraaf 4 van deze algemene voorwaarden voor de deelname aan en het gebruik van het programma ("Diensten").

* Deelname aan het Easy Way-programma voor Partners en Verkooppunten houdt in dat er een fysiek verkooppunt moet bestaan om alle diensten te kunnen aanbieden aan de Begunstigde in het kader van het programma.

2 Principe

Bosch Easy Way is een dienstverleningsprogramma voor Bosch-accu's dat elke Begunstigde toegang geeft tot de Diensten zoals uiteengezet in paragraaf 5.

Het programma Bosch Easy Way Auto is opgezet en wordt beheerd door ROBERT BOSCH FRANCE (hierna "BOSCH" genoemd), een besloten vennootschap met een kapitaal van €140.400.000, Division Automotive Aftermarket, officieel gelegen te Micheletlaan 32 - BP 168 - 93 404 Saint-Ouen Cedex - Frankrijk, ingeschreven in het ondernemingsregister van BOBIGNY onder het nummer 5732 067 684.

Registratie - Algemene voorwaarde

Het programma Het Bosch Easy Way Auto wordt gratis aangeboden bij de aankoop van een accu in een Verkooppunt.

Om zich te registreren voor het programma Bosch Easy Way Auto, dient de Begunstigde zich binnen 4 weken na de aankoopdatum (aankoopbewijs) te registreren op www.bosch-easyway.nl.

Aan de hand van het aankoopbewijs, het model van de accu en de naam van het verkooppunt, moet de Begunstigde het registratieformulier invullen op de website www.bosch-easyway.nl.

Alvorens op "Zich registreren" te klikken heeft de toekomstige Begunstigde de keuze om zijn aankoopbewijs rechtstreeks te uploaden op de website, of om deze - binnen 4 weken na aankoop - per post te verzenden naar het volgende adres: B.A.S.S. Easy Way. ZA les Ajeux - BP 156 - 72400 LA FERTE BERNARD – France.

Zodra het formulier gevalideerd is, zal de toekomstige Begunstigde een e-mail ontvangen met een registratiebevestiging.

De hotline van BOSCH bevestigt de registratie definitief na ontvangst van het aankoopbewijs en na controle van de toelatingsvoorwaarden (in het bijzonder de aankoopdatum, 4 weken voor de registratie).

Indien niet aan deze voorwaarden voldaan werd, zal de aanvrager een e-mailbericht ontvangen met de reden voor de weigering tot het programma.

Enkel formulieren die binnen de vastgestelde termijn ingediend zijn en waarvoor het aankoopbewijs eveneens binnen de vastgestelde termijn werd ingediend, kunnen in aanmerking komen en als geldig worden beschouwd. Bosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die de consument zou kunnen ondervinden in verband met computers, internetverbindingen of andere technische storingen bij het indienen van het formulier via de website www.bosch-easyway.nl.

Deze inschrijving geeft, eens definitief bevestigd, recht op de Diensten zoals vermeld in paragraaf 5.

De looptijd van het lidmaatschap van de Begunstigde van het programma is vastgesteld op vier jaar vanaf de aankoopdatum van de in de bijlage vermelde accu, uitgezonderd in het geval van de vervanging van de accu tijdens de garantie- of verlengingsperiode waardoor het lidmaatschap van de Begunstigde vervalt.

Na de validatie van de registratie, beschikt de Begunstigde over een persoonlijk account op de website www.bosch-easyway.nl. De Begunstigde heeft hier toegang toe door middel van een e-mailadres en een persoonlijk wachtwoord. Hiermee kunnen Diensten aangevraagd worden en kan er contact worden opgenomen met een Partner naar keuze om, indien nodig, de Diensten uit te voeren.

Bijzondere kenmerken van voertuigen die met een start-stopsysteem zijn uitgerust

Een voertuig dat met een start-stopsysteem is uitgerust, moet voorzien zijn van een S4 E- of S5 A-accu. Een ongeschikte accu kan onherstelbare gevolgen hebben voor de accu en voor het start-stopsysteem.

Indien een voertuig met een start/stopsysteem is uitgerust met een ongeschikte accu, behoudt Bosch zich het recht voor om de Begunstigde te weigeren of uit te sluiten van het programma.

Diensten 

Het programma Bosch Easy Way Auto omvat de volgende Diensten:

 • De Easy Way Garantie: Een éénjarige verlenging van de commerciële garantie op BOSCH-accu's,

Deze verlenging van de garantie geldt als voortzetting van de initiële commerciële garantie op Bosch-accu's voor een periode van één jaar aan dezelfde voorwaarden, zoals uiteengezet in de algemene garantiebepalingen en -verlengingen voor Bosch-accu's (zie bijlage), onder voorbehoud van eventuele details en bijzonderheden zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Voor automobilisten is de basisgarantie van toepassing op twee S3-, S4-, S5-, S4 E- en S5-A-accu's,
die dankzij het Easy Way-programma kan worden verlengd met een jaar. Zo genieten zij door hun deelname aan het programma een garantie van 3 jaar op S3-, S4-, S5-, S4 E- en S5A-accu's.

Tijdens de initiële garantieperiode dient de Begunstigde rechtstreeks contact op te nemen met de distributeur.

Mocht de Begunstigde tijdens de verlengde garantieperiode te maken krijgen met accupech, dient deze in te loggen op het persoonlijke account, op de website www.bosch-easyway.nl, onder de rubriek: "Easy Way Garantie". Hier kan de coupon Easy Way - Garantieverlenging gedownload en afgedrukt worden door op "Zich inschrijven" te klikken. Deze coupon in PDF-formaat bevat een unieke code en is 1 maand geldig.

Vervolgens kan de Begunstigde een Partner naar keuze selecteren, om de coupon "Easy Way - Garantieverlenging" aan te overhandigen. De Partner controleert de geldigheidsdatum, de referentie en het klantnummer die vermeld staan op de Bosch Easy Way-coupon die door de Begunstigde afgedrukt en uitgegeven werden. Vervolgens wordt een accutest uitgevoerd.

Indien de accu defect blijkt te zijn, wordt deze vervangen. De arbeidskosten zijn in de dienst inbegrepen.

Deze garantie is niet van toepassing in geval van onjuist gebruik of de foutieve installatie van de accu, of indien de accu ongeschikt zou blijken voor het voertuig. In zijn algemeenheid is deze garantie uitgesloten in alle gevallen die door de algemene garantievoorwaarden voor Bosch-accu's worden gedekt.

De Begunstigde kan slechts éénmaal gebruik maken van een vervanging van de Accu onder de garantieperiode en de verlenging ervan.

Naast de hierboven vermelde verlengde commerciële garantie (en de initiële commerciële garantie), profiteren accu’s van:

 • De wettelijke conformiteitsgarantie zoals voorzien door de artikelen L217-4 tot L217-14 van het consumentenwetboek:

Artikel L.211-4: De verkoper moet de goederen afleveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor gebreken die bij de levering vastgesteld worden. Deze is eveneens geldig voor comformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking, de montage of de installatie, wanneer deze krachtens het contract of onder de verantwoordelijkheid van Bosch werden uitgevoerd.

Artikel L.217-5: om te voldoen aan het contract, moet het product: 1° geschikt zijn voor het doel verwacht van een gelijkwaardig product en, indien van toepassing: - overeenkomen met de beschrijving gegeven door de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die hij heeft getoond aan de koper in de vorm van een monster of voorbeeld; - beschikken over de kwaliteiten die een koper redelijkerwijs mag verwachten gezien de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in reclame of op etikettering; 2° beschikken over de kenmerken die in onderling overleg werden vastgesteld door de partijen of geschikt zijn voor een bepaald doel dat de koper bekend maakte aan de verkoper en dat aanvaard werd door de verkoper.

Artikel L.217-12: De strafvordering als gevolg van een gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na de levering van de goederen.

Article L.217-16: Wanneer tijdens de commerciële garantieperiode, afgeleverd bij de verkoop of bij de reparatie, de koper een reparatie aanvraagt bij de verkoper die onder de garantie valt, wordt elke periode van ten minste zeven dagen dat het Product in reparatie is, toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze periode loopt vanaf het moment dat de koper om interventie verzoekt of het beschikbaar stellen van het betreffende goed voor reparatie indien deze ter beschikking stelling na het verzoek om interventie valt.

Indien het een wettelijke conformiteitsgarantie betreft, beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te reageren. De begunstigde kan opteren voor een herstelling of een vervanging van de goederen, met inachtneming van de kosten zoals voorzien in artikel L.211-9 van het consumentenwetboek. De consument is tevens vrijgesteld van het verstrekken van een bewijs van het gebrek van de goederen binnen 24 maanden na de levering van de goederen.

 • De in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek beschreven garantie betreffende verborgen gebreken:

Artikel 1641: De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de goederen, die deze ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig belemmeren dat de koper, indien de gebreken gekend waren, de goederen niet zou hebben aangekocht.

Artikel 1648, alinea 1: De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de vaststelling van het gebrek.

Indien de consument beslist om gebruik te maken van de garantie inzake verborgen gebreken van de goederen volgens artikel 1641 van het hierboven vermelde Burgerlijk Wetboek, kan deze opteren voor een beslechting van de verkoop of een korting op de verkoopprijs volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Easy Way Tech: Gratis nazicht van de accu

Door zich in te schrijven voor het Easy Way-programma kan de Begunstigde tijdens de aansluitingsperiode gratis eenmalig de accu laten controleren door éénn van de Easy Way Partners, zoals vermeld op de website www.bosch-easyway.nl.

Om de accutest aan te vragen, dient de Begunstigde zijn/haar persoonlijke account op de website www.bosch-easyway.nl te bezoeken, onder de rubriek "Easy Way Tech", en vervolgens te klikken op "Coupon gebruiken" om de Easy Way Tech-coupon in Pdf-formaat met unieke code, die 1 maand geldig is, te downloaden en af te drukken.

Vervolgens kan de Begunstigde een Partner naar keuze selecteren, om de coupon "Easy Way - Tech" aan te overhandigen. Voorafgaand aan de accutest controleert de Partner de geldigheidsdatum, de accureferentie en het klantnummer die vermeld staan op de coupon die door de Begunstigde werd afgedrukt en uitgegeven.

 • Easy Way Start: Hulpdienst bij niet starten

Door zich aan te melden voor het programma geniet de Begunstigde van bijstand bij niet starten door accupech en kan contact opnemen met de assistentiedienst op +31 (342) 40 47 15 (24/7 beschikbaar tijdens de looptijd van dit programma). Er kan slecht éénmaal gebruik gemaakt worden van de Dienst.

Er wordt een telefonische diagnose gesteld nadat de informatie over de klant, het voertuig en de accu is gecontroleerd om na te gaan of het defect te wijten is aan de accu.

Indien nodig voorziet de assistentiedienst een sleep- en/of pechdienst voor het voertuig.

In het geval van het slepen wordt het voertuig naar de dichtstbijzijnde Partner gebracht, waar de reparatie kan worden uitgevoerd. De Easy Way Start-dienstverlening voorziet enkel het slepen en de probleemoplossing met uitsluiting van eventuele andere kosten die ten laste blijven van de Begunstigde.

Bosch verzorgt de pechhulp of sleepdienst. Deze assistentie is slechts éénmaal geldig tijdens de lidmaatschapsperiode voor Easy Way Start.

De hulpdienst bij het niet starten is uitgesloten in volgende gevallen: onjuiste installatie en/of onjuist gebruik van de accu, of indien een accu niet geschikt is voor het voertuig.

Indien de accu onbruikbaar is, kan de Begunstigde door de hulpdienst worden geholpen, maar zijn alle kosten voor eigen rekening

 • Easy Way Promoties

Met het Easy Way-programma kunnen Begunstigden het hele jaar door profiteren van exclusieve kortingen en promoties op andere Bosch Auto-producten.

Om te profiteren van de promoties van het Easy Way-programma, dient de Begunstigde de persoonlijke accountruimte te bezoeken onder "Mijn diensten" gevolgd door "Easy Way promoties", en klikt vervolgens op "Mijn promoties" en de huidige promotie om de instructies op te volgen.

De hierboven beschreven Diensten zijn uitsluitend geldig op accu's die geregistreerd zijn voor het programma, en die vermeld staan op de Bosch Easy Way-coupon met unieke code van de Begunstigde.

Deze Diensten vervallen wanneer de accu wordt vervangen, of dit nu tijdens de initiële commerciële garantieperiode of tijdens de verlengde garantieperiode gebeurt.

Beëindiging

De Begunstigde kan zich te allen tijde afmelden voor het Bosch Easy Way Autoprogramma door op de link "Zich uitschrijven" te klikken, in het persoonlijke account.

Zodra de Begunstigde zich heeft uitgeschreven voor het programma, kan niet langer gebruik gemaakt worden van de Diensten.

BOSCH kan eveneens de inschrijving van de Begunstigde beëindigen zonder enige vergoeding en zonder verdere toegang tot de Diensten, in geval van pogingen tot fraude of fraude door de Begunstigde, of in het geval van het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie aan BOSCH of haar Partners.

Algemener kan elke ernstige schending van deze algemene voorwaarden door de Begunstigde automatisch leiden tot de beëindiging van het programma voor de Begunstigde en tot het verlies van de voordelen van de Diensten.

In dat geval zal BOSCH de Begunstigde per e-mail op de hoogte brengen van de beslissing om het programma te beëindigen.

De vervanging van de accu beëindigt het lidmaatschap. De Easy Way Garantie, Easy Way Tech, Easy Way Start en Easy Way Promoties worden bijgevolg uitgeschakeld.

Bescherming van persoonsgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving betreffende gegevensbescherming.

Deze gegevensinzameling voldoet aan de beginselen betreffende de verwerking van persoonsgegevens (artikelen 5 en 6 van de Verordening (EU) met nr. 2016/679 van 27 april 2016, bekend als AVG onder Wetnr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake gegevensverwerking, -dossiers en -vrijheden). Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt aan andere entiteiten van de Bosch Groep en aan externe dienstverleners voor de goede uitvoering van onze verwerking en in overeenstemming met de door hen beoogde doeleinden.

Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het doel dat wordt nagestreefd voor de verwerking, met uitzondering van bepaalde gegevens onderworpen aan wettelijke vereisten (factuurgegevens, boekhouding).

Om de passende beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, verbinden wij ons ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

U hebt het recht op toegang tot en informatie over uw gegevens, het recht om deze te corrigeren, te wissen en bij te werken, het recht op verjaring, het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, het recht om instructies te geven over het gebruik van uw persoonsgegevens na uw overlijden, het recht tot verzet en het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie (Autoriteit Persoonsgegevens).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen (zie ons Privacybeleid, paragraaf Contact).

Wij nodigen u uit om ons Privacybeleid betreffende uw persoonlijke gegevens hier te raadplegen.

Andere bijzonderheden

Voor alle vragen of opmerkingen met betrekking tot het Programma, kunt u de hotline van Bosch Easy Way contacteren www.bosch-easyway.nl - onder de rubriek "Contact".

Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kan per post worden toegezonden aan iedereen die daarom verzoekt.

BOSCH behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, met inachtneming van de beleidsbepalingen die van toepassing zijn op contracten die al in uitvoering zijn.

In geval van wijziging van de huidige Algemene Voorwaarden, zal dit per e-mail aan de Begunstigde gemeld worden.

Het programma en alle informatie die online op de hiervoor bestemde website www.bosch-easyway.nl geplaatst is, worden ter indicatie en zonder enige garantie gepubliceerd. Alle rechten voorbehouden.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de ongeldigheid of ongeschiktheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van alle overige bepalingen, waarvan de toepassing steeds van kracht blijft.

Consumentenbemiddeling

Bij een klacht kan de klant, na contact te hebben opgenomen met de klantenservice van BOSCH of de Partner om het geschil op te lossen, contact opnemen met Medicys, het bemiddelingsorgaan van Bosch voor consumentengeschillen, via:

  • De website www.medicys.fr

  • Per e-mail: contact@medicys.fr

  • Door een schrijven te richten aan: Medicys – Service Médiation de la consommation
   73 boulevard de Clichy 75009 Paris

Elke consument die contact opneemt met Medicys, moet kunnen aantonen dat een redelijke poging werd ondernomen om het geschil rechtstreeks met Bosch op te lossen.

Online Dispute Resolution (ODR): Informatie over de beslechting van online geschillen: de Europese Commissie werkt aan het opstellen van een platform voor geschillenbeslechting. Dit platform heeft tot doel de niet-juridische beslechting van geschillen mogelijk te maken met betrekking tot contractuele verbintenissen inzake onlineaankopen en -diensten.

Klik op de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om het platform te raadplegen

Geschillen

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Bijlage 1: Algemene Voorwaarden van de Verlengde Garantie voor Bosch-accu's

Onafhankelijke auto-onderdelen

De producten die Robert Bosch France SAS (hierna "Bosch" genoemd) op de markt brengt, met inbegrip van de in artikel 3 genoemde accu's (hierna "accu's" genoemd), zijn onderworpen aan grondige kwaliteitscontroles. Het vertrouwen van onze klanten in onze accu's geeft hen recht op de commerciële garantie van Bosch met inachtneming van de hieronder beschreven voorwaarden (hierna de "Bosch-garantie" genoemd). De gebruikers genieten in ieder geval de wettelijke garanties, met name die voortvloeien uit het met de wederverkoper afgesloten contract voor de aankoop van de accu.

Bosch biedt in het kader van het Easy Way-programma ook een uitgebreide garantie aan voor een beperkt aantal Bosch accureferenties, vermeld in de bijlage. De verlengde garantie is niet van toepassing wanneer de consument tijdens de garantieperiode reeds een vervangaccu installeerde.

Draagwijdte van de Bosch-garantie

De verkoper levert aan de koper van een accu, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, een garantie voor de vervanging van de genoemde accu voor de periode overeengekomen in artikel 5 in geval van een storing van
de accu.

De Bosch-garantie dekt alleen de vervanging van de accu door een nieuwe accu, met uitzondering van en indien van toepassing, de werkuren en reiskosten.

Deze garantie wordt verleend door ROBERT BOSCH FRANCE (hierna "BOSCH" genoemd), een besloten vennootschap met een kapitaal van 140.400.000 €, Onafhankelijke auto-onderdelen, officieel gelegen te Micheletlaan 32 - BP 168 - 93 404 Saint-Ouen Cedex - Frankrijk, ingeschreven in het ondernemingsregister van BOBIGNY onder het nummer 5732 067 684.

De garantie wordt toegepast door Bosch- distributeurs in België.

Toepassingsgebied

De Bosch-garantie is van toepassing op Bosch-accu's die binnen de Europese Unie werden aangekocht. Accu's die buiten het bovengenoemde geografische gebied werden aangekocht, zijn onderworpen aan de garantievoorwaarden van de Bosch Groep in het desbetreffende geografische gebied.

Inhoud - Bosch-garantiebepalingen en -voorwaarden

 1. Inhoud

De Bosch-garantie geldt enkel voor de volgende accu's: S4, S5, S4 E, S5 A, T, L, M-6 volt, M-12 volt.

De garantieperiode van Bosch is afhankelijk van de accureferentie (zie artikel 5 - Garantieperiode van Bosch).

De Bosch-garantie geldt enkel voor de klant die de accu aankocht en is enkel van toepassing op nieuwe accu’s. De garantie kan niet worden overgedragen, ook niet bij de overdracht van het voertuig.

  1. Modaliteiten

De klant dient de garantieaanvraag van Bosch naar de distributeur te sturen, samen met het aankoopbewijs (kopie van de factuur, kassa- of afleverbon) met vermelding van de aankoopdatum, de naam van de koper en van de distributeur.

Uitsluitingen op de Bosch-garantie

De Bosch-garantie is van toepassing bij het normale gebruik van de accu. Deze garantie dekt derhalve materiële gebreken en fabricage- of montagefouten.

Het volgende is uitgesloten van de Bosch-garantie:

  • Accu’s die niet volgens de specificaties worden gebruikt of zijn geïnstalleerd;

  • Accu’s die ongeschikt zijn voor het voertuig;

  • Accu's die beschadigd zijn door externe redenen, zoals: een schok, vallen, onjuist gebruik, manipulatiefouten, vochtigheid, excessieve hitte, elke impregnatie door een vloeistof;

  • Accu's die overdreven intensief werden gebruikt (bijv. in de industrie, overbelasting door het niet optimaal starten van het voertuig, enz.);

  • Accu's die volledig ontladen zijn en die niet meer opgeladen kunnen worden;

  • Accu's die beschadigd zijn als gevolg van het niet opvolgen van de technische handleiding;

  • Normale slijtage die het dagelijks gebruik of de veiligheid van de accu niet belemmert;

  • Accu's die beschadigd zijn, maar waarvan de goede werking niet wordt beïnvloed, zoals bijv. oppervlakkige schade, krassen, enz.;

  • Accu's die door een derde partij werden beschadigd of het gevolg zijn van een intentionele of dolosieve fout;

  • Accu's die beschadigd zijn door een gebrekkige laadcapaciteit, zoals verkeerde laadspanning, een stroomstoring enz.;

  • Accu's die beschadigd raakten door het gebruik van ongeschikte en/of niet-conforme accessoires.

Om te verifiëren of aan de garantievoorwaarden van Bosch is voldaan, kan de distributeur de klant om de nodige informatie en documentatie vragen.

Mogelijk vervalt de Bosch-garantie indien de accu beschadigd werd door de interventie en/of reparatie door derden die niet door Bosch werden erkend.

 1. Looptijd van de Bosch-garantie

De garantieperiode van de accu is afhankelijk van het gebruik van de accu en is vastgesteld op:

 • 2 jaar voor S3- , S4-, S5-, S4 E- en S5 A-accu's

 • 2 jaar voor T-accu's

 • 2 jaar voor L-accu's

 • 1 jaar voor M-6 volt-accu's

 • 2 jaar voor M-12 volt-accu's

 1. De garantieverlenging van Bosch Easy Way

Bovenstaande artikelen 1 (Territoriaal bereik) en 3 (Garantie-uitsluitingen) zijn onverminderd van toepassing op de garantieverlenging van het Bosch Easy Way Auto-programma.

  1. Inhoud - Modaliteiten van de garantieverlenging van het Bosch Easy Way Autoprogramma

Enkel consumenten die overeenkomstig het inleidende artikel van de consumentenwet aanspraak kunnen maken op de garantieverlenging van het Bosch Easy Way Auto-programma.

De garantieverlenging van het Bosch Easy Way Autoprogramma is uitsluitend van toepassing op de referenties in de bijlage, ze omvatten de accu-assortimenten S3, S4, S5, S4 E en S5 A.

De looptijd van de verlengde garantie wordt vermeld in onderstaande paragraaf 6.3.

De verlengde garantie dekt de vervanging van de accu door een nieuwe accu en, indien van toepassing, de werkuren en reiskosten voor het vervangen van de accu door een Partner van het Bosch Easy Way Autoprogramma.

De verlengde garantie geldt enkel voor de klant die de accu gekocht heeft, en is enkel van toepassing op nieuwe accu’s.

Wanneer de accu reeds onder de Bosch-garantie werd vervangen, kan de gebruiker niet opnieuw een nieuwe accu aanvragen onder de verlengde garantie, die in dat geval niet langer geldig is.

Ook onder de verlengde garantie kan de gebruiker slechts eenmaal de accu vervangen.

Alle voorwaarden voor het lidmaatschap van het Bosch Easy Way Autoprogramma en de hieraan verbonden voordelen zijn opgenomen in de algemene voorwaarden voor deelname aan en het gebruik van het Bosch Easy Way Autoprogramma - onder Begunstigden (consumenten) op de website bosch-easyway.nl.

  1. Modaliteiten

De registratie voor het Bosch Easy Way autoprogramma verloopt rechtstreeks op de website www.bosch-easyway.nl en moet voltooid zijn binnen 4 weken na de aanschaf van de accu.

De registratie op de website www.bosch-easyway.nl is definitief na ontvangst van de bevestigingsmail en de validatie voor het Bosch Easy Way Auto-programma.

De volledige voorwaarden voor het Bosch Easy Way Auto programma zijn opgenomen in de Algemene voorwaarden voor deelname aan en het gebruik van het Bosch Easy Way Autoprogramma - onder Begunstigden (consumenten), op www.bosch-easyway.nl.

  1. Looptijd van de Bosch Easy Way Auto-garantieverlenging

In het kader van het programma Bosch Easy Way Auto wordt de garantieperiode voor de in de bijlage genoemde accu's met een jaar verlengd:

 • 3 jaar voor de in de bijlage vermelde assortimenten S3, S4, S5, S4 E en S5 A.

 1. Wettelijke garanties

Naast de voornoemde verlengde commerciële garantie kunnen accu's profiteren van:

 • De wettelijke conformiteitsgarantie zoals voorzien door de artikelen L217-4 tot L217-14 van het consumentenwetboek:

Artikel L.211-4: De verkoper moet de goederen afleveren in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor gebreken die bij de levering vastgesteld worden. Deze is eveneens geldig voor conformiteitsgebreken die het gevolg zijn van de verpakking, de montage of de installatie, wanneer deze krachtens het contract of onder de verantwoordelijkheid van Bosch werden uitgevoerd.

Artikel L.217-5: om te voldoen aan het contract, moet het goed: 1° geschikt zijn voor het beoogde doel en, indien van toepassing: - overeenkomen met de beschrijving gegeven door de verkoper en beschikken over de kwaliteiten die werden getoond aan de koper in de vorm van een monster of model; - beschikken over de kwaliteiten die een koper redelijkerwijs mag verwachten gezien de verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name voor wat betreft reclame of etikettering; 2° beschikken over de kenmerken die in onderling overleg werden vastgesteld door de partijen of geschikt zijn voor een bepaald doel dat de koper bekend maakte aan de verkoper en dat aanvaard werd door de verkoper.

Artikel L.217-12: De strafvordering als gevolg van een gebrek aan overeenstemming vervalt twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L.217-16: Wanneer tijdens de commerciële garantieperiode, afgeleverd bij de verkoop of bij de reparatie, de koper een reparatie aanvraagt bij de verkoper die onder de garantie valt, wordt elke periode van ten minste zeven dagen dat het Product in reparatie is, toegevoegd aan de resterende garantieperiode. Deze periode loopt vanaf het moment dat de koper om interventie verzoekt of het beschikbaar stellen van het betreffende goed voor reparatie indien deze ter beschikking stelling na het verzoek om interventie valt.

Indien het een wettelijke conformiteitsgarantie betreft, beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het goed om te reageren. De begunstigde kan opteren voor een herstelling of een vervanging van de goederen, met inachtneming van de kosten zoals voorzien in artikel L.211-9 van het consumentenwetboek. De consument is tevens vrijgesteld van het verstrekken van een bewijs van het gebrek van de goederen binnen 24 maanden na de levering van de goederen.

 • De in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek beschreven garantie betreffende verborgen gebreken:

Artikel 1641: De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de goederen, die deze ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, of die dit gebruik zodanig belemmeren dat de koper, indien de gebreken gekend waren, de goederen niet zou hebben aangekocht.

Artikel 1648, alinea 1: De rechtsvordering op grond van verborgen gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de vaststelling van het gebrek.

Indien de consument beslist om gebruik te maken van de garantie inzake verborgen gebreken van de goederen volgens artikel 1641 van het hierboven vermelde Burgerlijk Wetboek, kan deze opteren voor een beslechting van de verkoop of een korting op de verkoopprijs volgens artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

 1. Consumentenbemiddeling

Consumenten bemiddeling: Medicys is de bemiddelaar van Bosch voor consumentengeschillen. Bij een geschil dat niet door onze klantendienst opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met Medicys: www.medicys.fr, per e-mail: contact@medicys.fr of per schrijven: Medicys – Service Médiation de la consommation – 73 boulevard de Clichy 75009 Paris. Elke consument die contact opneemt met Medicys, moet kunnen aantonen dat een redelijke poging werd ondernomen om het geschil rechtstreeks met Bosch op te lossen.

Online Dispute Resolution (ODR): Informatie over de beslechting van online geschillen: de Europese Commissie werkt aan het opstellen van een platform voor geschillenbeslechting. Dit platform heeft tot doel de niet-juridische beslechting van geschillen mogelijk te maken met betrekking tot contractuele verbintenissen inzake onlineaankopen en -diensten.

Klik op de link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ om het platform te raadplegen.

 1. Voor vragen over de Bosch-garantie kunt u contact opnemen met:

Bosch-garantie: aa-fr.garantie@fr.bosch.com..

Voor Easy Way-garantieverlenging kunt u terecht op: www.bosch-easyway.nl - onder "Contact".

 1. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

Bijlage 2: Referenties van de assortimenten die in aanmerking komen voor het programma Bosch Easy Way Auto

- Verlengde garantie -

Assortiment

Vereenvoudigde referentie

Bosch onderdeelnr.

S3

S3000

0092S30000

S3001

0092S30010

S3002

0092S30020

S3003

0092S30030

S3004

0092S30041

S3005

0092S30050

S3006

0092S30060

S3007

0092S30070

S3008

0092S30080

S3012

0092S30120

S3013

0092S30130

S3016

0092S30160

S3017

0092S30170

S4

S4000

0092S40001

S4001

0092S40010

S4002

0092S40020

S4004

0092S40040

S4005

0092S40050

S4006

0092S40060

S4007

0092S40070

S4008

0092S40080

S4009

0092S40090

S4010

0092S40100

S4011

0092S40110

S4013

0092S40130

S4018

0092S40180

S4019

0092S40190

S4020

0092S40200

S4021

0092S40210

S4022

0092S40220

S4023

0092S40230

S4024

0092S40240

S4025

0092S40250

S4026

0092S40260

S4027

0092S40270

S4028

0092S40280

S4029

0092S40290

S4030

0092S40300

S5

S5001

0092S50010

S5002

0092S50020

S5004

0092S50040

S5005

0092S50050

S5006

0092S50060

S5007

0092S50070

S5008

0092S50080

S5010

0092S50100

S5011

0092S50110

S5013

0092S50130

S5015

0092S50150

S4 E

S4E05

0092S4E050

S4E07

0092S4E070

S4E08

0092S4E080

S4E10

0092S4E100

S4E11

0092S4E110

S5 A

S5A05

0092S5A050

S5A08

0092S5A080

S5A11

0092S5A110

S5A13

0092S5A130

S5A15

0092S5A150